AVV

  1. ALGEMENE PRINCIPES

  Deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop (AVV) en Geassocieerde Prestaties (hierna "de Voorwaarden") regelen elke verkoop van producten en dienstverleningen geassocieerd met die verkopen uitgevoerd door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S aan professionals en particulieren die een aankoop wensen te doen via de commerciële en/of verkoopondersteuning van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, op zijn website inbegrepen. 
Elke bestelling geplaatst bij BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S houdt als essentiële en beslissende voorwaarde de acceptatie zonder voorbehoud in door de Klant van de Voorwaarden zoals die gelden op de dag van de bestelling in kwestie.

  Indien de prijsopgave overhandigd aan de Klant door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S uitdrukkelijke bepalingen bevat, bijvoorbeeld voor de spreiding van de betalingen, de levering, of andere voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen, dan geniet de Klant van bijzondere verkoopvoorwaarden die voor die punten voorrang hebben op onderhavige Voorwaarden.

  In geen geval kan de Klant zich beroepen op bijzondere voorwaarden of gebruiksvoorwaarden die niet uitdrukkelijk op de prijsopgave overhandigd door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S vermeld zijn.

  Bovendien verklaart de Klant te erkennen dat de acceptatie van deze Voorwaarden de toepassing ervan meebrengt op de bestelling waarop ze betrekking hebben en op alle latere bestellingen, behalve indien hij in kennis gesteld wordt van nieuwe voorwaarden. Het feit dat BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S zich op een bepaald moment niet beroept op een van deze Voorwaarden, kan niet worden opgevat als het afstand doen van zich erop te beroepen in de toekomst of het verleden.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter: de interpretatie en uitvoering van de voorwaarden en alle daaruit volgende handelingen zijn onderhevig aan het Franse recht. Elk geschil over de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan zijn de exclusieve bevoegdheid van het rechtsgebied van SAVERNE (Frankrijk); BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S behoudt zich daarbij de mogelijkheid voor om een beroep te doen op een andere bevoegde rechtbank van zijn keuze.

   

  2. DE PRODUCTEN

  De producten die worden aangeboden voor verkopen staan in de catalogi van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S (papier, elektronisch); BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S behoudt zich daarbij het recht voor om het aanbod van producten op ieder moment te wijzigen.
Het aanbod van producten voorgesteld door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S geldt steeds onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.
De partijen erkennen bovendien dat de kenmerken, afmetingen, gewichten, foto's en grafische voorstellingen gespecificeerd in de catalogus en in de verschillende commerciële documenten enkel een indicatieve waarde hebben. BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S behoudt zich de mogelijkheid voor om het product in de bestelling te vervangen, zelfs na ontvangst ervan, op voorwaarde dat de essentiële kenmerken van het product er niet door worden beïnvloed. 

In overeenkomst met artikel 18 van het decreet 2005-829 over de samenstelling van elektrische en elektronische apparaten en het verwijderen van afval afkomstig van dergelijke apparatuur, worden de verplichtingen verbonden aan de organisatie en financiering van het ophalen en verwerken van dat afval overgedragen aan de Klant, behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald per contract of voorschrift. De Klant staat in voor het inzamelen, verwerken en terugwinnen van de gekochte apparatuur, conform artikel 21 van het genoemde decreet.

   

  3. GEASSOCIEERDE PRESTATIES

  BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S kan tevens prestaties aanbieden die geassocieerd zijn met de verkoop van de producten. BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S behoudt zich de mogelijkheid voor om de omvang van de prestaties op ieder moment te wijzigen.
Overminderd andere bepalingen in deze Voorwaarden, worden de omvang en voorwaarden voor uitvoering van de prestaties vastgelegd tussen de Klant en BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S bij de bestelling ervan.

Wat ook de uitvoeringsvoorwaarden vastgelegd tussen de partijen op het moment van de bestelling zijn, er wordt overeengekomen dat het de taak van de Klant is om de ruimtes/locaties voor uitvoering van de prestaties voor te bereiden.
Het niet of onvoldoende inrichten van de ruimte/locatie op de dag van uitvoering van de prestaties kan rechtvaardigen dat BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, naar eigen keuze, de bestelde prestaties niet uitvoert en/of een hogere prijs vraagt volgens een nieuwe of aanvullende prijsopgave en/of de kosten gemaakt door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S factureert.

   

  4. ANNULERING VAN DE BESTELLING

  De ondertekening van de prijsopgave van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S door de Klant geldt als bindende en definitieve acceptatie van het aanbod. De Klant geniet niet van een herroepingsrecht, noch van een recht op berouw.

  Herroeping: De kopers, fysieke niet-zakelijke personen, genieten van een herroepingstermijn conform de bepalingen van artikel L.121-21 van de Franse Consumentenwet, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel L.121-21-8 van dezelfde wet, vanaf de datum van levering van hun bestelling, om het product te retourneren aan de verkoper met het oog op het ruilen of terugbetalen zonder sanctie, op uitzondering van de retourkosten. Om terugbetaald te kunnen worden, mag het product niet zijn gewijzigd of beschadigd, en moet het zich in de originele, intacte verpakking bevinden. Na acceptatie zal BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S de koper binnen een termijn van 30 dagen terugbetalen.

  Bestelling op internet: Elke bestelling die is gevalideerd via de website van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S geldt als bindende en definitieve acceptatie, in de zin van de eerste alinea van dit artikel en artikel 1 van onderhavige bepalingen, van het aanbod van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S zoals dat op de website staat vermeld. Een gevalideerde bestelling wordt verstaan als elke bestelling die is overgedragen aan de diensten van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S door de computerserver en die door die laatste is gearchiveerd, waarbij de Klant naar behoren is geïnformeerd over de onderhavige Voorwaarden en geacht wordt ze te hebben geaccepteerd. In geval van geschil volgt het bewijs van deze bestelling uit het ontstaan van de overdracht van de bestelling door de computerserver.

  Leningsaanvraag: Een eventuele leningsaanvraag door de koper vormt in geen geval een opschortende voorwaarde van de verkoop, die bindend en definitief is.

   

  5. TERMIJNEN VAN LEVERING EN UITVOERING VAN DE GEASSOCIEERDE PRESTATIES

  De termijnen van levering en, in voorkomend geval, uitvoering van de geassocieerde prestaties worden vastgelegd op het moment van de bestelling.
Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze termijnen enkel indicatief zijn en dat bij het niet naleven ervan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

  BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S  is gemachtigd om leveringen in hun geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In ieder geval kan de levering binnen de termijnen enkel plaatsvinden op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen tegenover BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, met inbegrip van de verplichting tot betaling van de prijs bedoeld in artikel 9 van onderhavige voorwaarden. BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S beschikt over één jaar vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant om over te gaan tot de levering.

  De levering is gratis in continentaal Frankrijk (behalve Corsica) vanaf 800 euro exclusief belastingen; in dit bedrag zijn eventuele kortingen, promoties, verminderingen, prestaties enz. niet inbegrepen. Voor platen zijn de kosten voor levering of verzending enkel gratis indien het aantal stukken minstens 10 bedraagt, of bij een oppervlakte van minstens 70 m2. Indien onze vrachtwagens of transporteurs de plaats van levering niet kunnen bereiken of een nieuwe levering nodig is om redenen van de klant, zijn de daaraan verbonden bijkomende kosten geheel voor rekening van de klant.  Bij een specifieke of dringende levering gevraagd door de klant, kunnen de transportkosten gefactureerd worden. Geleverde goederen zullen niet teruggenomen of geruild worden.

  Voor leveringen buiten continentaal Frankrijk, Corsica inbegrepen, neemt de Klant de leveringskosten, douanekosten, btw-kosten en andere kosten gerelateerd aan de verzending, levering en evt. export van de bestelde goederen voor eigen rekening.

   

  6.  VERGOEDING VOOR VASTHOUDEN

  Indien BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S de verkochte goederen om redenen van de klant moet bijhouden (ongeacht het ontstaansfeit, zoals: weigering van ontvangst, niet kunnen ophalen op de locatie van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, onmogelijkheid om de levering uit te voeren…), zal BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S gemachtigd zijn om, vanaf het optreden van het ontstaansfeit, de betaling van een dagvergoeding voor vasthouden te vragen ter waarde van 4% van de prijs excl. btw van de verkochte goederen die zo worden opgeslagen. Onverminderd de toepassing van de vorige alinea, is BEISER ENVIRONNEMENT na één jaar opslag zonder dat de klant aan zijn verplichting van het ophalen van de verkochte goederen of betalen van de kosten van de nieuwe levering te voldoen, vrij om het verkoopcontract te ontbinden voor de toekomst, en wordt hij geacht weer de eigenaar van de verkochte goederen te worden.  

   

  7. OVERDRACHT VAN RISICO'S - TRANSPORT

  De risico's en verantwoordelijkheid van de verkochte goederen worden overgedragen aan de Klant vanaf de overname ervan door de transporteurs bij vertrek uit de winkels van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S of uit de fabrieken van zijn leveranciers, zelfs in geval van franco levering en of de levering nu wordt uitgevoerd door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S of een derde dienstverlener. De producten worden enkel verzekerd op uitdrukkelijke vraag en voor rekening van de Klant, en worden geleverd op de plaats aangegeven door de Klant in de bestelling geaccepteerd door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S; dit uitsluitend op grondniveau tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S.
Bij ontvangst van de producten moet de Klant, in aanwezigheid van de transporteur, de goede staat van de geleverde producten controleren.
Bij verlies of schade bij ontvangst, moet de Klant eventueel voorbehoud maken conform artikel L133-3 van het Frans wetboek van koophandel.  In ieder geval kan BEISER ENVIRONNEMENT niet aansprakelijk gesteld worden bij gebrekkige levering of storing, schade of vernietiging van de goederen veroorzaakt door een derde transporteur.

   

  8. OVEREENSTEMMING VAN DE LEVERING/PRESTATIES

  Onverminderd andere bepalingen van onderhavige Voorwaarden, wordt de overeenstemming van de levering van de producten/prestaties als geaccepteerd geacht:
• behalve schriftelijk voorbehoud van de Klant aan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S vergezeld van de rechtvaardiging van de non-conformiteit binnen 72 uur vanaf de levering, voor de producten zonder geassocieerde prestaties;
• behalve schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud genoteerd op de uitvoeringsbon van de prestaties voor de geleverde producten en geassocieerde prestaties.

   

  9. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

  De verkoopprijs van de producten is de prijs die op het medium staat (website, brochures…) zoals dat geldt op het moment van de bestelling, behoudens bevestiging op de prijsopgave afgegeven door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S. Indien om economische redenen, met name in geval van een verhoging van de grondstofprijzen, bepaalde prijzen gewijzigd zijn vóór het eind van de geldigheidsperiode van de catalogus, zal de Klant hier vooraf over worden geïnformeerd op het moment van de bestelling; de bevestiging van de gewijzigde prijs zal gebeuren in de ontvangstbevestiging van de bestelling. De prijs van de prestaties wordt vastgelegd in de overeenkomstige prijsopgave. De prijzen zijn exclusief belastingen, installatiekosten en eventuele plaatsing.

  Elke prijsopgave, bestelbon en factuur heeft een lijn die DFK wordt genoemd (Deelneming in factureringskosten). Het overeenkomstige bedrag is onafhankelijk van de bedragen en hoeveelheden van de bestelde producten. Dit bedrag kan variëren naargelang de evolutie van de factureringskosten gedragen door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S.

  Tenzij anders bepaald op de prijsopgave overhandigd door BEISER ENVIRONNEMENT, wordt de betaling van de totale prijs bij de bestelling gevorderd, hetgeen voorwaarde is voor levering door BEISER ENVIRONNEMENT of ophaling door de Klant. De betaling kan plaatsvinden via bankkaart, overschrijving, cheque, contant geld en postwissel.  De nummers van de facturen van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S moeten altijd vermeld worden bij de betalingen. Er worden geen disconto's overeengekomen, wat ook de betalingswijze is. Op elke bankcheque gericht aan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S voor totale of gedeeltelijke betaling van een bestelling is een onmiddellijke inning van toepassing. Deze bepaling geldt niet indien op de prijsopgave een specifieke overeenkomst voor een betalingstermijn wordt vermeld. Alle betaalde bedragen, in welke vorm dan ook, zullen niet worden terugbetaald in geval van annulering van de betreffende bestelling door de koper.

  Bij bijzondere betalingsvoorwaarden zal het niet of te laat betalen leiden tot de onmiddellijke opeisbaarheid van de totale prijs. Bovendien zal bij een vertraging of incident bij de betaling BEISER ENVIRONNEMENT gemachtigd zijn om voor het geheel van de verschuldigde bedragen een verhoogd tarief te vragen van 5 punten ten opzichte van de wettelijke rente op de datum van de opeisbaarheid van de schuldvordering. Tevens zal een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding, vastgesteld op 50% van de prijs, betaald worden door de Klant op basis van de vertraging of het incident bij de betaling, en dit onverminderd wettelijke en contractuele vergoedingen voor betalingsachterstand.  De wettelijke en contractuele boetes bij vertraging zullen automatisch en van rechtswege toekomen aan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, zonder formaliteit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd eventuele aanvullende maatregelen die BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S kan instellen tegen de Klant. Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S zich het recht voorbehoudt om aanvullende factureringskosten toe te passen wanneer een invorderingsprocedure wordt ingesteld tegen de medecontractant. Deze kosten worden gedragen door de klant en kunnen worden toegevoegd aan de factuur. Ze mogen niet lager zijn dan het bedrag voorzien in art. D.441-5 van het Frans wetboek van koophandel. 
Het bedrag van de boetes zal vervolgens van rechtswege worden toegerekend op alle verschuldigde bedragen door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S aan de Klant, in welke hoedanigheid ook.
Bij niet-naleving van de bovenstaande betalingsvoorwaarden behoudt BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S zich het recht voor de verkoop te ontbinden en elke toekomstige bestelling van de Klant te weigeren. 
In geen geval kunnen de betalingen verschuldigd aan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S opgeschort worden of in aanmerking komen voor een vermindering of vergoeding zonder diens uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring.

  Elk tegoed overeenkomstig een factuur of kosten gemaakt in het kader van de garantie zoals voorzien in artikel 11 kan enkel aanleiding geven tot een korting ter waarde van het bedrag, bij een volgende bestelling met een geldigheidsduur van één jaar.

   

  10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke beslissing vooraf vanwege BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, meegedeeld aan de klant vóór levering van elke bestelling, behoudt BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S de volledige eigendom van de geleverde producten tot de complete betaling van de overeenkomstige prijs en accessoires, en tot de perfecte vervulling door de Klant van zijn verplichtingen tegenover BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S. Tot die datum worden de geleverde producten beschouwd als geconsigneerd en de Klant draagt alle risico's met betrekking tot de schade die de producten in kwestie kunnen ondergaan of veroorzaken, om welke reden dan ook.
Bovendien kunnen de producten niet worden doorverkocht zonder voorafgaand, schriftelijk akkoord van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S. Niettegenstaande andersluidende bepalingen en onverminderd zijn andere rechten, kan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S bij niet-naleving van een betalingstermijn door de Klant van rechtswege en via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gericht aan de Klant de restitutie van de betreffende producten krijgen. De transportkosten die ontstaan uit het terugnemen van materiaal komen volledig voor rekening van de klant.

   

  11. GARANTIE

  Conform de geldende voorschriften, zijn op elke verkoop van producten de wettelijke garanties van toepassing, meer bepaald de garantie voor verborgen gebreken zoals vastgelegd in artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk. Naast deze garanties biedt BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S de Klant ook een contractuele garantie op alle storingen aan met een minimale duur van 6 maanden, vanaf de datum van levering van het product voor de producten geleverd zonder prestaties, ofwel vanaf de ondertekening van de uitvoeringsbon van de prestaties voor de producten waarop de prestaties van toepassing zijn. 
De contractuele garantie dekt, naar keuze van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, de vervanging van de defecte onderdelen of de vervanging van het product door een product met minstens equivalente functies. In ieder geval zullen de kosten voor verzending, nieuwe levering en werkuren enkel overgenomen worden door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S als de fout vastgesteld door zijn technische diensten niet toe te schrijven is aan een foutieve montage of gebruik door de Klant. De kosten voor verzending, nieuwe levering en werkuren zullen in een prijsopgave worden vermeld, opgesteld door de aftersales service van BEISER ENVIRONNEMENT, en worden voorgeschoten door de Klant. Bij toepassing van de garantie geven de zo voorgeschoten kosten aanleiding tot de uitgave van een tegoed ten voordele van de Klant, conform de bepalingen van artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden. De verf op onze producten wordt niet gedekt in onze garantie. Bepaalde producten kunnen genieten van een contractuele garantie van meer dan 6 maanden of een specifieke garantie, volgens de specificaties in onze catalogi en commerciële documenten.

  Door uitdrukkelijke toestemming, is het duidelijk dat wanneer er een klacht is omtrent een product deze niet kan behandeld worden vanop afstand door BEISER ENVIRONNEMENT, elke toepassing van garantie veronderstelt de terugkeer van het materiaal in kwestie, in de werkplaatsen van BEISER ENVIRONNEMENT zal er een expertise uitgevoerd worden. De klant doet vooraf afstand van alle derden (verzekeringen, juridische bescherming, advocaat ...) of rechtspraak bij de voltooiing van deze technische expertise door BEISER ENVIRONNEMENT

  Het genieten van de contractuele garantie is afhankelijk van:


  • (I) de ontvangst door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging waarin de vastgestelde fout wordt gemeld, vergezeld van foto's en alle elementen die nuttig kunnen zijn bij een eerste beoordeling;

  • (II) de retournering van het betreffende product, vergezeld van de overeenkomstige factuur;
  • 
(III) het vaststellen door BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S van de aangevoerde fout. 


De contractuele garantie wordt uitgesloten in de volgende gevallen:

   • product met een uiterste datum van gebruik/verbruik (aanwezigheid van een vervaldatum…);
   • abnormaal of niet-conform gebruik van het product volgens de eigen specificaties of nalatigheid van de Klant bij de opslag/het onderhoud van het product;
   • normale slijtage van het product;
   • wijziging van het product of onverenigbaarheid met andere materialen.

De toepassing van de garantie kan de uitbreiding of verlenging van de duur ervan niet tot gevolg hebben.

  Tanks: De klant verklaart geïnformeerd te zijn dat de tanks met "enkele wand" voor opslag van stookolie, brandstof, meststof en vervuilende stoffen verplicht in een opvangbak geplaatst moeten worden. Indien dit niet gebeurt, zal de klant alleen aansprakelijk zijn voor de mogelijke schade, zonder dat BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S aansprakelijk gesteld kan worden.

  Tweedehands materiaal: Voor tweedehands materiaal kan een garantie contractueel overeengekomen worden. Ze zal echter enkel overeengekomen worden in de gevallen waarin de garantie uitdrukkelijk vermeld wordt op de factuur van de betreffende transactie. De klant verklaart deze clausule te erkennen en accepteren, en kan zich niet beroepen op een garantie op het tweedehands materiaal bij afwezigheid van specifieke vermelding.

   

   

  12. AANSPRAKELIJKHEID

  Behoudens anderszins gespecificeerd in dwingende wettelijke bepalingen:


  • kan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S enkel aansprakelijk gesteld worden bij bewezen fout en exclusief bij het ontstaan van de schade;
  • kan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S niet aansprakelijk gesteld worden tegenover de klant voor gevolgschade zoals commerciële nadelen of verstoring, verlies van klanten en inkomsten, imagoschade of verlies van gegevens;
  • in ieder geval blijft de aansprakelijkheid van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S beperkt:
   • (i) tot 6 maanden na het optreden van het ontstaansfeit en;
   • (ii) tot het totale bedrag excl. betw betaald door de Klant aan BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S uit hoofde van de bestelling waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


  13. OVERMACHT

  De partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van hun verplichtingen indien zich een geval van overmacht voordoet, zoals gespecificeerd door de wet en de rechtspraak. De partijen komen bovendien overeen dat in het kader van hun contractuele relatie de volgende gevallen beschouwd worden als gebeurtenissen die hen vrijstellen van elke aansprakelijkheid, wat ook hun oorzaak is: brand, uitvallen van computer- en telecommunicatiesystemen, incidenten, defecten of onderbreking van de transportmiddelen, staking, uitsluiting, verbod of embargo van import of export, vrijwillige vernietiging van de goederen door een derde, en algemener elke gebeurtenis, van welke aard ook, die redelijkerwijs aan de controle van de ene of andere partij ontsnapt, met inbegrip van wettelijke bepalingen of voorschriften die ingrijpende veranderingen teweegbrengen in de wijze van uitvoering van het contract.

   

  14. INTELLECTUELE EIGENDOM

  Alle elementen uit de catalogus van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S. Alle elementen van de catalogus, met name de teksten, presentaties, afbeeldingen, foto's, structuur en vormgeving zijn, behalve anders gespecificeerd door een wettelijke bepaling of voorschrift, de exclusieve intellectuele eigendom van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S of zijn partners. Hun gehele of gedeeltelijke voorstelling, reproductie, verbinding, verspreiding en distributie zijn verboden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.122-4 van het Frans wetboek intellectuele eigendom.  Elke persoon die op dergelijke wijze te werk gaat zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten kan vervolgd worden voor vervalsing zoals voorzien in artikels L.335-2 en volgende van het Frans wetboek intellectuele eigendom.

   

  15. INFORMATICA EN VRIJHEDEN

  In het kader van de bestellingen zal BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen in omstandigheden die hun veiligheid verzekeren. Een aantal van deze gegevens zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de verzoeken of bestellingen van de klanten. 
Conform de wet "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 beschikt de Klant over recht van toegang, wijziging en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. 
De Klant erkent geïnformeerd te zijn over, en accepteert het feit dat hij aanbiedingen kan ontvangen van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S of zijn handelspartners, op de verschillende media verbonden aan de verstrekte gegevens. Indien hij dit niet wenst, kan hij zich ertegen verzetten door te schrijven naar BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S - Domaine de la Reidt - BP 1 - BOUXWILLER (67330) Frankrijk of contact@beiser.fr, wanneer de aanbiedingen worden verzonden via e-mail, op het moment van het verzamelen of door te klikken op de link voor uitschrijving die in de mail staat. Deze gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden behalve de handelspartners van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S indien de Klant uitdrukkelijk en vooraf zijn toestemming hiervoor gegeven heeft.

  De Klant wordt geïnformeerd dat de persoonsgegevens worden verzameld onder verantwoordelijkheid van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S, via zijn wettelijke vertegenwoordigers.

   

  16. VERJARING

  Krachtens de bepalingen van artikel 2254 van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk en in afwijking van de bepalingen van artikel 2224 van hetzelfde wetboek, verjaren de schuldvorderingen van BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S die zijn ontstaan uit deze voorwaarden en in het algemeen uit de contractuele relatie met de Klant na 10 jaar.

   

  17. RECHTSGELDIGHEID

  Indien bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig moeten worden verklaard, dan komen de partijen overeen dat dit de geldigheid van de overige bepalingen en de contractuele relatie tussen de twee niet aantast.

   

  18. TUSSENKOMENDE PARTIJEN

   

  Eigenaar en/of redacteur van de site:

  BEISER ENVIRONNEMENT S.A.S

  Statuut: S.A.S – RCS:

  Saverne B 387 888   316

  Adres:

  Domaine de la Reidt,   BOUXWILLER (67330), Frankrijk

  Verantwoordelijke voor de publicatie:

  Bernard COGNIEL, Directeur

  E-mail verantwoordelijke publicatie:

  contact@beiser.fr

  Webmaster:

  contact@beiser.fr

  Host:

  SDV Plurimédia

  Adres host:

  15, Rue de la Nuée Bleue - 67000 Straatsburg, Frankrijk

  Succes

   ##CONTENT##

  Fout

   ##CONTENT##

  Opmerking

   ##CONTENT##